تعدادیافت شده:12 زمان جستجو:0.0203
»ابن خلدون نخستين جامعه‌شناس مسلمان
نوسینده:سيد محمد ثقفي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»ايران در چهار كهكشان ارتباطي- سير تحول تاريخ ارتباطات در ايران، از آغاز تا امروز 3جلدي
نوسینده:مهدي محسنيان‌راد
ناشر:سروش
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»ايرانيان و انديشه تجدد
نوسینده:جمشيد بهنام
ناشر:فرزان روز
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»ايرانيان و هويت ملي
نوسینده:رضا شعباني
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»تاريخ پيوستگي‌هاي فرهنگ ايران با فرهنگ زبان‌هاي تركي در سده‌هاي 11-17
نوسینده:اوا ام. ژرمياس
ناشر:اميركبير
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»دموكراسي و هويت ايراني
نوسینده:پيروز مجتهدزاده
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»روشنفكري ديني و چالش‌هاي جديد
نوسینده:ابراهيم يزدي
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»زبان، ادبيات، تاريخ و فرهنگ ايران در گفتگو با ايران‌شناسان
نوسینده:علي‌اكبر عبدالرشيدي
ناشر:اطلاعات
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»شهر و روستا در سده‌هاي ميانه تاريخ ايران
نوسینده:شهرام يوسفي‌فر
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»فرهنگ مردم وزوان اصفهان
نوسینده:عباس رسولي
ناشر:پازينه
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»كتاب ايران- سوگواري‌هاي مذهبي در ايران
نوسینده:محمدصادق فربد
ناشر:بين‌المللي الهدي
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»مجموعه مقالات ابن‌خلدون و دنياي معاصر
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ