تعدادیافت شده:27 زمان جستجو:0.0235
»اسلام و جهاني شدن
نوسینده:عماد افروغ
ناشر:كانون انديشه جوان
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»امنيت بين‌الملل
نوسینده:مايكل شيهان
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»تعامل فرهنگ و سياست از تئوري تا واقعيت
نوسینده:حسن بشير
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»جامعه شناسي سياسي ايران- مبتني بر كنش ارتباطي
نوسینده:محمود شفيعي
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»جامعه‌شناسي سياسي شكاف‌هاي اجتماعي- بررسي‌هاي موردي
نوسینده:پيپا نوريس، نيكي آر.كدي
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»جامعه‌شناسي سياسي معاصر- جهاني‌شدن، سياست، قدرت
نوسینده:كيت نش
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»جريان روشنفكري و روشنفكران در ايران
نوسینده:حميد احمدي، محمدحسين فتاحيان
ناشر:به باوران
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»ديباچه‌اي بر نظريه انحطاط ايران
نوسینده:سيدجواد طباطبايي
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»راهنماي جامعه‌شناسي سياسي ج1
نوسینده:كيت نش، آلن اسكات
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»زوال كنترل، امنيت جهاني در قرن 21
نوسینده:پال راجرز
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»سلاح‌هاي كشتار جمعي- هزينه‌هاو منافع
نوسینده:كاتلين بايلي
ناشر:فرزان روز
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»سياست، دين و فرهنگ- مطالعه‌اي بين رشته‌اي
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»عقلانيت- جامعه‌شناسي توسعه 5
نوسینده:حسن رحيم‌پور (ازغدي)
ناشر:طرح فردا
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»عليه تروريسم
نوسینده:فردريك اچ. گارو
ناشر:روايت فتح
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»فرهنگ عمومي، اعتماد به نفس ملي و انقلاب اسلامي
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»ليبرال دموكراسي- آرزويي ناتمام...
نوسینده:محمدمهدي ليبي
ناشر:افكار
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»مطالعات فرهنگي، نظريه و عملكرد
نوسینده:كريس باكر
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»مطالعاتي نظري، تطبيقي و تاريخي در باب انقلاب‌ها
نوسینده:جك گلدستون
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج1
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج1
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج3
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج3
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج4
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج4
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه اعتماد سياسي- با تأكيد بر گفتمان اسلامي
نوسینده:محسن ردادي
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه عدالت
نوسینده:جان رالز
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»هويت ملي و جهاني شدن
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ