تعدادیافت شده:16 زمان جستجو:0.0371
»آشتي واقع‌گرايي و سازه‌گرايي- پس از بررسي گرايش‌هاي نوين در فلسفه علوم اجتماعي
نوسینده:مرجان جعفري روشن
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»اولويت دموكراسي بر فلسفه
نوسینده:ريچارد روتي
ناشر:طرح نو
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»پارادايم شناسي علوم انساني
نوسینده:برايان في
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»پارادايم‌شناسي علوم انساني
نوسینده:برايان في
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»پژوهش‌هاي تفسيري در سازمان- استراتژي پديدارشناسي و پديدارنگاري
نوسینده:حسن دانايي فرد، سيدحسين كاظمي
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»جان ژاپني- بنيادهاي فلسفه و فرهنگ ژاپني
نوسینده:ويرايش: چارلز اي. مور
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»خرد جامعه‌شناسي
نوسینده:يوسف اباذري
ناشر:طرح نو
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»ساخت‌شكني دوركيم- نقدي پسا پسا ساختار گرايانه
نوسینده:جنيفر لمان
ناشر:مهر ويستا
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»شگفتي؟ قدرت جهاني و ناخرسندي از آن
نوسینده:فرد دالماير
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»فرهنگ، خرد و آزادي
نوسینده:رضا داوري اردكاني
ناشر:ساقي
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»فلسفه امروزين علوم اجتماعي- با نگرش چند فرهنگي
نوسینده:برايان في
ناشر:طرح نو
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»فلسفه تعليم و تربيت- رسالت مدرسه در رويكردهاي فلسفي، عرفاني، روان‌شناختي و جامعه‌شناختي
نوسینده:داود معنوي‌پور
ناشر:دوران
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»فلسفه علوم اجتماعي- روش‌ها، آرمان‌ها و سياست‌هاي پژوهش اجتماعي
نوسینده:مايكل رووت
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»فلسفه، سياست و خشونت
نوسینده:رضا داوري اردكاني
ناشر:هرمس
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»نظريه‌ي اجتماعي مدرن- از پارسونز تا هابرماس
نوسینده:يان كرايب
ناشر:آگه
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»نظريه‌هاي مدرن در جامعه‌شناسي از پارسنز تا هابرماس
نوسینده:اين كريب
ناشر:سروش
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

تحلیل آمار سایت و وبلاگ