تعدادیافت شده:4 زمان جستجو:0.0228
»دانش‌نامه بين‌المللي ارتباطات ج1
نوسینده:انگليسي: ولفگانگ دنزباخ، فارسي: مسعود كوثري،‌ حسن بشير
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:جامعه‌شناسي, كليات و مرجع

»فرهنگ واژگان علوم اجتماعي، انگليسي- فارسي
نوسینده:شيوا شكاري، وجيهه معصوم
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, كليات و مرجع

»كتاب‌شناسي توسعه اجتماعي- فارسي، انگليسي
نوسینده:محمد عبداللهي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, كليات و مرجع

»واژه‌نامه ارتباطات
نوسینده:به كوشش: يونس شكرخواه
ناشر:سروش
موضوع:جامعه‌شناسي, كليات و مرجع

تحلیل آمار سایت و وبلاگ