تعدادیافت شده:33 زمان جستجو:0.0202
»اندازه‌گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي
نوسینده:علي‌اكبر سيف
ناشر:دوران
موضوع:درسي دانشگاهي

»اندازه‌گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي
نوسینده:علي‌اكبر سيف
ناشر:دوران
موضوع:درسي دانشگاهي

»تئوري‌هاي سازمان و مديريت، از تجددگرايي تا پساتجددگرايي ج1
نوسینده:حسين رحمان‌سرشت
ناشر:دوران
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ روانشناسي نوين
نوسینده:دوان پي. شولتز،‌ سيدني الن شولتز
ناشر:دوران
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»تجارت الكترونيكي 90
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»جامعه‌شناسي آموزش و پرورش
نوسینده:محمدرسول گلشن فومني
ناشر:دوران
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي سازمان‌ها و توانسازماني
نوسینده:محمدرسول گلشن فومني
ناشر:دوران
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي به جامعه‌شناسي انساني
نوسینده:آبرام دسوان
ناشر:دوران
موضوع:جامعه‌شناسي

»ديوان حافظ- قابدار
نوسینده:حافظ شيرازي
ناشر:دوران
موضوع:شعر

»روان‌شناسي پرورشي نوين- ويرايش ششم
نوسینده:علي‌اكبر سيف
ناشر:دوران
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش تهيه پژوهش‌نامه در روان‌شناسي و علوم تربيتي- ويرايش سوم
نوسینده:علي‌اكبر سيف
ناشر:دوران
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي تحقيق در روان‌شناسي و علوم تربيتي ج1
نوسینده:اسماعيل بيابانگرد
ناشر:دوران
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي تحقيق در روان‌شناسي و علوم تربيتي ج2
نوسینده:اسماعيل بيابانگرد
ناشر:دوران
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي يادگيري و مطالعه- ويرايش دوم
نوسینده:علي‌اكبر سيف
ناشر:دوران
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»سنجش فرآيند و فرآورده يادگيري- روش‌هاي قديم و جديد
نوسینده:علي‌اكبر سيف
ناشر:دوران
موضوع:درسي دانشگاهي

»فلسفه تعليم و تربيت- رسالت مدرسه در رويكردهاي فلسفي، عرفاني، روان‌شناختي و جامعه‌شناختي
نوسینده:داود معنوي‌پور
ناشر:دوران
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 91
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390)
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 88
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 91
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»قانون اساسي، قانون مدني 91
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»قانون بودجه سال 1391 كل كشور
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»قانون روابط موجر و مستأجر 91
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»قانون كار، قانون بيمه بيكاري 91
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»قوانين و مقررات آئين دادرسي مدني 91
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»قوانين و مقررات مريوط به رفاه و تأمين اجتماعي 89
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»قوانين و مقررات مربوط به اجراي احكام 89
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداري 89
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»قوانين و مقررات مربوط به تعزيرات حكومتي 88
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»قوانين و مقررات مربوط به خانواده 91
نوسینده:جهانگير منصور
ناشر:دوران
موضوع:حقوق

»مديريت استراتژيك و پويايي‌هاي سازمان چالش پيچيدگي ج1
نوسینده:رالف.دي.استيسي
ناشر:دوران
موضوع:مديريت

»مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي يادگيري
نوسینده:بي. آر. هرگنهان، متيو اچ. السون
ناشر:دوران
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمات جامعه‌شناسي
نوسینده:منوچهر محسني
ناشر:دوران
موضوع:درسي دانشگاهي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ