تعدادیافت شده:126 زمان جستجو:0.0257
»آسيب‌شناسي جريان‌هاي تفسيري ج1
نوسینده:محمد اسعدي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:علوم قرآني

»اسلام و تفاوت‌هاي جنسيتي در نهادهاي اجتماعي
نوسینده:حسين بستان(نجفي)
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:سلامت و بهداشت, كلام و عقايد

»اسلام و جامعه‌شناسي خانواده
نوسینده:حسين بستان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:جامعه‌شناسي

»اقتصاد و سياست خارجي عصر صفوي- چهار مطالعه موردي
نوسینده:رودلف پ. متي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اقتصاد, تاريخ ايران

»اقتصاد، جامعه و مديريت در تاريخ‌نگري مقريزي
نوسینده:علي غلامي دهقي فريدني
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ جهان

»الگوهاي روان درماني يكپارچه- با معرفي درمان يكپارچه توحيدي
نوسینده:محمدحسين شريفي‌نيا
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»اينترنت و حرفه تاريخ‌نگاري
نوسینده:رولاندو مينوتي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ جهان

»بازتاب تفكر عثماني در واقعه كربلا
نوسینده:محمدرضا هدايت‌پناه
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ اسلام

»بررسي مسائل تربيتي جوانان در روايات
نوسینده:محمدعلي حاجي‌ده‌آبادي، سيدعلي حسيني‌زاده
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي, كلام و عقايد

»پارادايم اجتهادي دانش ديني (پاد)
نوسینده:مهدي علي‌پور، سيدحميدرضا حسني
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:فلسفه

»پرسمان عصمت شرحي بر آيه تطهير
نوسینده:علي اكبر بابايي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:علوم قرآني

»پرورش خلاقيت در سازمان- با نگاهي به متون اسلامي
نوسینده:حسين پركان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اخلاق

»پژوهشي در سيره نبوي
نوسینده:رسول جعفريان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ اسلام

»تاريخ تشيع
نوسینده:گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اديان, تاريخ اسلام

»تاريخ تفسير قرآن ج1
نوسینده:علي‌اكبر بابايي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:علوم قرآني

»تجارت و نابرابري در بستر جهاني‌سازي
نوسینده:عليرضا لشكري
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اقتصاد

»تحليل زبان قرآن و روش‌شناسي فهم آن
نوسینده:محمدباقر سعدي روشن
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:علوم قرآني

»ترتيب مقاييس اللغه- انديكس‌دار
نوسینده:ابوالحسين احمد بن فارس بن زكريا
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:زبان, كليات و مرجع

»تروريسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بين‌المللي
نوسینده:سيدحسين هاشمي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:حقوق, علوم سياسي

»تعادل عمومي بازارها (نگاهي فلسفي و روش‌شناختي)
نوسینده:محمدحسين كرمي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اقتصاد

»تغييرات اجتماعي در انديشه سيدجمال‌الدين اسدآبادي
نوسینده:مجيد كافي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ ايران

»جامعه‌شناسي كجروي- مجموعه مطالعات كجروي و كنترل اجتماعي، كتاب اول
نوسینده:علي سليمي، محمد داوري
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي معرفت- جستاري در رابطه ساخت و كنش اجتماعي و معرفت‌هاي بشري
نوسینده:عبدالرضا عليزاده، حسين اژدري‌‌زاده، مجيد كافي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:جامعه‌شناسي

»جرم و جرم‌شناسي- مجموعه مطالعات كجروي و كنترل اجتماعي، كتاب دوم
نوسینده:راب وايت، فيونا هينز
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:حقوق

»جوان و آرامش روان، مشكلات مشاوره و درمانگري با نگرش اسلامي
نوسینده:علي‌نقي فقيهي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»جهاني سازي، چالش‌ِها و راهكارها
نوسینده:مارك راپرت، جوزف استيگليتز
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:علوم سياسي

»چند معنايي در قرآن كريم- درآمدي بر توسعه در دلالت‌هاي قرآني
نوسینده:حسين بستان(نجفي)
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:زبان, علوم قرآني

»حسابداري مقدماتي
نوسینده:محسن برزوزاده، كاظم صدفي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مديريت

»حقوق تربيتي كودك در اسلام
نوسینده:محمدعلي حاجي ده‌آبادي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:حقوق, روان‌شناسي و علوم تربيتي

»حمل قرآن- پژوهشي در روش‌شناسي تعليم و تحفيظ قرآن مجيد
نوسینده:ابوالفضل خوش منش
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:علوم قرآني

»دانشنامه سيره نبوي- بخش اول، صحابه رسول خدا
نوسینده:گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:كليات و مرجع

»درآمدي بر روان‌شناسي علم- تحليل روان‌شناختي فرايند نظريه‌پردازي
نوسینده:آرش موسوي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»درسنامه ترجمه- اصول، مباني و فرآيند ترجمه قرآن كريم
نوسینده:سيد محمدحسن جواهري
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:علوم قرآني

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي تربيت اسلامي 06- سال سوم 87
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي تربيت اسلامي 07- سال سوم 87
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي تربيت اسلامي 09
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي تربيت اسلامي 05- سال سوم 86
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي تربيت اسلامي 10- بهار و تابستان 89
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي جستارهاي اقتصادي 01- بهار 83
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي جستارهاي اقتصادي 02- پاييز 83
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي جستارهاي اقتصادي 03- بهار 84
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي جستارهاي اقتصادي 04- پاييز 84
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي جستارهاي اقتصادي 08- پاييز و زمستان 86
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اقتصاد, مجلات

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي جستارهاي اقتصادي 14- سال هفتم 89
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه علمي، تخصصي اسلام و علوم اجتماعي شماره 02- پاييز و زمستان 88
نوسینده:گروه نويسندگان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسي شماره 03- پاييز و زمستان 87
نوسینده:گروه نويسندگان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دولت امويان- ويراست دوم
نوسینده:محمدسهيل طقوش
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ اسلام, تاريخ جهان

»دولت حمدانيان
نوسینده:فيصل سامر
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ ايران

»دولت عثماني از اقتدار تا انحلال
نوسینده:اسماعيل احمدياقي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ جهان

»دولت مماليك و نقش سياسي و تمدني آنان در تاريخ اسلام
نوسینده:عصام محمد شبارو
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ جهان

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي جستارهاي اقتصادي 10- سال پنجم 87
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي جستارهاي اقتصادي 12- سال ششم 88
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه علمي، پژوهشي جستارهاي اقتصادي 13- سال هفتم 89
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسي شماره 05- بهار و تابستان 88
نوسینده:گروه نويسندگان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسي شماره 06- پاييز و زمستان 88
نوسینده:گروه نويسندگان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»دولت امويان در اندلس
نوسینده:عبدالمجيد نعنعي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ اسلام, تاريخ جهان

»دولت زيديه در يمن
نوسینده:حسن خضيري احمد
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ جهان

»دولت سلجوقيان
نوسینده:احمد كمال‌الدين حلمي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ ايران

»دولت عباسيان
نوسینده:محمدسهيل طقوش
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ اسلام, تاريخ جهان

»دولت موحدون در غرب جهان اسلام- تشكيلات و سازمان‌ها
نوسینده:عزالدين عمرموسي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ جهان

»راهنماي 25 جلسه عملي شناخت درمانگري گروهي- به ضميمه ابزارهاي اندازه‌گيري و بيش از 200 متن اسلايد
نوسینده:مايكل فري
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»رفتار سازماني با رويكرد اسلامي- سطح گروه
نوسینده:عباس شفيعي، ابوطالب خدمتي، علي‌آقا پيروز
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مديريت

»روان‌شناسي و تبليغات با تأكيد بر تبليغ ديني
نوسینده:محمد كاوياني
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اديان, روان‌شناسي و علوم تربيتي

»روش تفسير قرآن
نوسینده:محمود رجبي، علي‌اكبر بابايي، غلامعلي عزيزي‌كيا، مجتبي روحاني‌راد
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:علوم قرآني

»روان‌شناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز
نوسینده:مسعود آذربايجاني
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»روش تحقيق علوم اجتماعي از اثبات‌گرايي تا هنجارگرايي
نوسینده:محمد محمدامزيان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:جامعه‌شناسي

»روش‌شناسي پژوهش در روان‌شناسي و علوم تربيتي- نوآوري در تركيب رويكردهاي پژوهشي كمي و كيفي
نوسینده:حسين لطف آبادي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»روش‌شناسي تحقيق در تعليم و تربيت- رويكردي اسلامي
نوسینده:عبدالرحمان عبدالرحمان‌نقيب
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»روش‌هاي آسيب‌زا در تربيت از منظر تربيت اسلامي
نوسینده:محمدرضا قائمي‌مقدم
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:جامعه‌شناسي

»زمينه‌هاي پيدايش خلافت فاطميان
نوسینده:محمدعلي چلونگر
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ جهان

»ساختار نظريه‌هاي علمي در علوم طبيعي و علوم اجتماعي
نوسینده:هادي صمدي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:فلسفه

»سبك رهبري امام خميني(ره)
نوسینده:عباس شفيعي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سير آراي تربيتي در تمدن اسلامي
نوسینده:ماجد عرسان كيلاني
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:كلام و عقايد

»سيره تربيتي پيامبر(ص) و اهل بيت‌(ع) ج1- تربيت فرزند
نوسینده:سيد علي حسيني‌زاده
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»سيره تربيتي پيامبر(ص) و اهل بيت‌(ع) ج2- تربيت ديني‌
نوسینده:محمد داوودي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»سيره تربيتي پيامبر(ص) و اهل بيت‌(ع) ج3- تربيت اخلاقي
نوسینده:محمد داودي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اخلاق, كلام و عقايد

»سيره تربيتي پيامبر(ص) و اهل بيت‌(ع) ج4- نگرشي بر آموزش با تأكيد بر آموزش ديني
نوسینده:سيدعلي حسيني‌زاده
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اخلاق, كلام و عقايد

»سيري در حاكميت ج1- حقوق طبيعي قراردادگرايي و حاكميت
نوسینده:محمدحسين اسكندري
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:علوم سياسي, فلسفه

»سيري در حاكميت ج2- دين و حاكميت
نوسینده:محمدحسين اسكندري
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:علوم سياسي, فلسفه

»صفات خدا- مقالاتي از راهنماي فلسفه دين
نوسینده:فليپ ال. كويين، چارلز تاليا فرو
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اديان, فلسفه

»صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست ج1
نوسینده:رسول جعفريان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ ايران

»صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست ج2
نوسینده:رسول جعفريان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست ج3
نوسینده:رسول جعفريان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ ايران

»عقل در اخلاق از نظرگاه غزالي و هيوم
نوسینده:حسينعلي شيدان‌شيد
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اخلاق, فلسفه

»عقل و دين از ديدگاه كانت
نوسینده:رضا بخشايش
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:فلسفه

»عقل و دين از ديدگاه ملاصدرا و برخي فيلسوفان صدرايي معاصر
نوسینده:عباس نيكزاد
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:فلسفه

»علم ديني- ديدگاه‌ها و ملاحظات
نوسینده:سيد حميدرضا حسني، مهدي علي‌پور، سيد محمدتقي موحد ابطحي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اديان

»فقه تربيتي ج2
نوسینده:عليرضا اعرافي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:فقه و اصول

»فصلنامه تخصصي حوزه و دانشگاه 32، علوم تربيتي
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»فصلنامه تخصصي حوزه و دانشگاه 38، تجربه ديني
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»فصلنامه تخصصي حوزه و دانشگاه 47، روش‌شناسي علوم انساني
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»فصلنامه تخصصي حوزه و دانشگاه 49، روش‌شناسي علوم انساني
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»فصلنامه تخصصي حوزه و دانشگاه 50، روش‌شناسي علوم انساني
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»فصلنامه تخصصي حوزه و دانشگاه 52، روش‌شناسي علوم انساني
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»فصلنامه تخصصي حوزه و دانشگاه 53، روش‌شناسي علوم انساني
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»فصلنامه تخصصي حوزه و دانشگاه 54، روش‌شناسي علوم انساني
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»فصلنامه تخصصي حوزه و دانشگاه 56، روش‌شناسي علوم انساني
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»فصلنامه تخصصي حوزه و دانشگاه 61، روش‌شناسي علوم انساني
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»فصلنامه تخصصي حوزه و دانشگاه 62، روش‌شناسي علوم انساني
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»فصلنامه تخصصي حوزه و دانشگاه 63، روش‌شناسي علوم انساني
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مجلات

»فلسفه حقوق- مباني و كاركردها
نوسینده:توماس موراوتز
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:حقوق, فلسفه

»فلسفه روان‌شناسي و نقد آن
نوسینده:ماريو بونژه، روبن آرديلا
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي, فلسفه

»فلسفه دين ديويد هيوم
نوسینده:محمد فتحعلي‌خاني
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:فلسفه

»فهرس المقالات التاريخيه
نوسینده:مصطفي صادقي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ اسلام

»قواعد فقه جزايي- حدود و تعزيرات، قصاص و ديات
نوسینده:احمد حاجي‌ده‌آبادي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:فقه و اصول

»كتاب‌شناسي توصيفي، تحليلي اسلام و روان‌شناسي ج1
نوسینده:نزار عاني
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي, كليات و مرجع

»گامي به سوي علم ديني
نوسینده:حسين بستان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:علوم سياسي

»گامي به سوي علم ديني ج2- روش بهره‌گيري از متون ديني در علوم اجتماعي
نوسینده:حسين بستان(نجفي)
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:جامعه‌شناسي

»گزينش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوري اسلامي ايران
نوسینده:حسين جوان آراسته
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:حقوق, علوم سياسي

»مباحثي در فلسفه اقتصاد
نوسینده:محمدحسين كرمي، عسكر ديرباز
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اقتصاد

»مباني پارادايمي روش‌هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم انساني
نوسینده:محمدتقي ايمان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:فلسفه

»مديريت در اسلام- ويراست دوم
نوسینده:علي‌آقا پيروز، ابوطالب خدمتي، عباس شفيعي، سيد محمود بهشتي‌نژاد
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مديريت

»مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي، اسلام و حقوق موضوعه ج1- كليات
نوسینده:جلال‌الدين قياسي، حميد دهقان، قدرت‌الله خسروشاهي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:حقوق

»مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي، اسلام و حقوق موضوعه ج2
نوسینده:جلال‌الدين قياسي، عادل ساريخاني، قدرت‌الله خسروشاهي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:حقوق, فقه و اصول

»معرفت‌شناسي باور ديني از ديدگاه پلنتينگا
نوسینده:سيد حسين عظيمي دخت شوركي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اديان, فلسفه

»مقدمه‌اي بر تاريخ مغرب اسلامي
نوسینده:عبدالله ناصري طاهري
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ جهان

»مناسبات مهاجرين و انصار
نوسینده:حسين حسينيان مقدم
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ اسلام

»نابرابري جنسي از ديدگاه اسلام و فمينيسم
نوسینده:حسين بستان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:جامعه‌شناسي

»نظام قضايي عصر صفوي
نوسینده:ويلم فلور
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ ايران, حقوق

»نظام قضايي عصر قاجار و پهلوي
نوسینده:ويلم فلور، امين بناني
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ ايران

»نقدي بر دانش مديريت- پژوهش مديريتي و دانش مديريت
نوسینده:پال گريزري
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:مديريت

»نقش معلم در تربيت ديني
نوسینده:محمد داودي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»نگرشي علمي به هزينه و درآمد دولت اسلامي
نوسینده:حسن‌ آقانظري، محمدتقي گيلك حكيم‌آبادي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اقتصاد

»هستي و چيستي در مكتب صدرايي- تأملي نو در اصالت وجود و تفاسير و ادله و نتايج آن
نوسینده:غلامرضا فياضي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:فلسفه

»همنشيني و كج‌روي: نگاهي به ديدگاههاي اسلامي و يافته‌هاي اجتماعي
نوسینده:علي سليمي، محمود ابوترابي، محمد داوري
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:جامعه‌شناسي

»وبر و اسلام
نوسینده:برايان اس. ترنر
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:جامعه‌شناسي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ