تعدادیافت شده:4 زمان جستجو:0.0193
»جامعه‌شناسي سازمان‌ها- رويكرد جامعه‌شناختي به سازمان و مديريت (546)
نوسینده:آرين قلي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت رفتار سازماني- رفتار فردي(1148)
نوسینده:آرين قلي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت منابع انساني مفاهيم، تئوريها و كاربردها(1454)
نوسینده:آرين قلي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نهادها و سازمان‌ها- اكولوژي نهادي سازمان‌ها (942)
نوسینده:آرين قلي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ