تعدادیافت شده:9 زمان جستجو:0.0472
»ارزش و دانش- مقدمه‌اي بر دانشگاه اسلامي
نوسینده:اصغر افتخاري
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:جامعه‌شناسي

»بازخواني مكتب انتقادي در حوزه علوم اجتماعي- مجموعه مسائل اساسي در حوزه علوم انساني
نوسینده:اصغر افتخاري
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:جامعه‌شناسي

»بازخواني مكتب تفسيري در حوزه علوم اجتماعي- مجموعه مسائل اساسي در حوزه علوم انساني
نوسینده:اصغر افتخاري
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:جامعه‌شناسي

»قدرت نرم ج02- سرمايه اجتماعي مطالعه موردي بسيج
نوسینده:اصغر افتخاري
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:علوم سياسي

»قدرت نرم ج07- قدرت نرم و نبرد نامتقارن، تحليل جنگ33 روزه حزب‌الله و جنگ 22 روزه غزه
نوسینده:اصغر افتخاري، ناصر شعباني
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:علوم سياسي

»قدرت نرم- فرهنگ و امنيت مطالعه موردي بسيج
نوسینده:اصغر افتخاري
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:علوم سياسي

»مصلحت- مجموعه مفاهيم بنيادين علوم انساني اسلامي
نوسینده:اصغر افتخاري
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:فقه و اصول

»مصلحت و سياست، رويكردي اسلامي
نوسینده:اصغر افتخاري
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»مفاهيم بنيادين علوم انساني اسلامي- امنيت
نوسینده:اصغر افتخاري
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

تحلیل آمار سایت و وبلاگ