تعدادیافت شده:3 زمان جستجو:0.0258
»انگليسي براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي ج1(372)
نوسینده:اكبر افقري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي ج2- مديريت و علوم اداري (8)
نوسینده:فرهاد مشفقي، اكبر افقري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي برايي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي ج2- (375)
نوسینده:اكبر افقري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ