تعدادیافت شده:3 زمان جستجو:0.0479
»درس فارسي براي فارسي‌آموزان خارجي
نوسینده:تقي پورنامداريان
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:زبان

»ديدار با سيمرغ- شعر و عرفان و انديشه‌هاي عطار
نوسینده:تقي پورنامداريان
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:ادبيات, عرفان

»رمز و داستان‌هاي رمزي در ادب فارسي- تحليلي از داستان‌هاي عرفاني، فلسفي ابن‌سينا و سهروردي
نوسینده:تقي پورنامداريان
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:ادبيات, عرفان

تحلیل آمار سایت و وبلاگ